0

ÚSPĚCH U ÚSTAVNÍHO SOUDU

Advokáti advokátní kanceláře Kaplan & Nohejl uspěli při zastupování klienta – otce u Ústavního soudu. Ústavní soud vydal dne  26.7.2016 nález č. I. ÚS 153/16 ve věci týkající se péče o nezletilé. Ústavní soud na základě ústavní stížnosti otce částečně zrušil rozhodnutí krajského soudu a v právní větě uvedl, že kritéria pro rozhodování o svěření dítěte do péče se analogicky uplatní i v případě rozhodování o styku. V tomto ohledu obecně platí, že řízení před soudy má být konáno, a přijatá opatření mají být činěna vždy v nejlepším zájmu dítěte (čl. 3 Úmluvy o právech dítěte). Pokud obecné soudy rozhodují o úpravě styku, nutno vycházet z toho, že právem obou rodičů je v zásadě stejnou měrou o dítě pečovat a podílet se na jeho výchově, s čímž koresponduje i právo samotného dítěte na péči obou rodičů, a tudíž je-li rozhodnutím soudu svěřeno do péče jednoho z rodičů, pak by tomuto dítěti mělo být umožněno stýkat se s druhým rodičem v takové míře, aby byl postulát rovné rodičovské péče co nejvíce naplněn. Takové uspořádání je zpravidla vždy v „nejlepším zájmu dítěte“, přičemž odchylky od tohoto principu musí být odůvodněny ochranou nějakého jiného, dostatečně silného legitimního zájmu, přičemž konkrétní skutečnosti, o něž se tento zájem opírá, musí být v daném řízení prokázány.

Text celého rozhodnutí je přístupný zde.

0

PUBLIKAČNÍ ČINNOST – VYDÁNÍ KOMENTÁŘE K ZÁKONU O VODOVODECH A KANALIZACÍCH V NAKLADATELSTVÍ C.H.BECK

Na konci července 2015 vydalo nakladatelství C.H. Beck první vydání Komentáře k zákonu o vodovodech a kanalizacích. Vedoucím kolektivu autorů Komentáře je partner advokátní kanceláře Mgr. Lukáš Nohejl, na přípravě Komentáře se vedle dalších autorů podílela i advokátka AKKN Mgr. Tereza Synáčková.

 

Zákon o vodovodech a kanalizacích je součástí právního řádu České republiky s účinností od 1. 1. 2002, v průběhu doby však jím založená právní úprava oblasti vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu doznala mnoha změn. Tyto změny přinesly jak přímé novelizace zákona o vodovodech a kanalizacích, tak novelizace a přijetí jiných právních předpisů včetně rekodifikace soukromého práva. K vyvíjející se právní úpravě vznikala postupně i rozhodovací praxe soudů, která posouvala výklad dále. Komentář výše naznačený vývoj zákona postihuje a zasazuje jej do rámce právního řádu ČR i EU, judikatury i výkladových stanovisek Ministerstva zemědělství. Komentář také upozorňuje na interpretačně problematická a nejednoznačná ustanovení zákona a snaží se i výklad těchto ustanovení podat jako ucelený a vnitřně logický a navazující.

Účelem Komentáře k zákonu o vodovodech a kanalizacích je sloužit jako užitečná pomůcka a průvodce vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací, odběratelů i orgánů veřejné správy a napomáhat odborné právní veřejnosti i širší laické veřejnosti při porozumění jednotlivým ustanovením zákona.

Mgr. Lukáš Nohejl v rámci přípravy komentáře čerpal mimo jiné z dlouholetého poskytování odborného právního poradenství, zastupování v řízeních a jiných právních služeb v oblasti vodárenství různým subjektům právních vztahů z oblasti vodárenství, včetně jednotlivých odběratelů- spotřebitelů i vlastníkům vodárenské infrastruktury i jejím provozovatelům z řad obcí i soukromých osob. Mgr. Nohejl je také členem právní komise Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky (SOVAK ČR). V rámci poskytování právních služeb se věnuje přednáškové činnosti z oboru vodárenství.

Na přípravě Komentáře se podílela advokátka AKKN Mgr. Tereza Synáčková, která se rovněž dlouhodobě věnuje problematice vodárenství a poskytování právních služeb v této oblasti.

0

URČENÍ NEPLATNOSTI SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

Advokátní kancelář Kaplan & Nohejl dosáhla ve dvoustupňovém řízení před Finančním arbitrem ve věci spotřebitelského úvěru klienta pravomocného rozhodnutí určujícího neplatnost ustanovení smlouvy o úvěru znevýhodňujících spotřebitele. Úspěšnou obranou klienta bylo zabráněno neoprávněnému vymáhání pohledávek úvěrové společnosti v řádu přesahujícím jeden milion korun a zároveň několikanásobně přesahujícím skutečný závazek klienta.

0

DOKONČENÍ STUDIE PRO MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Advokátní kancelář Kaplan & Nohejl, ve spolupráci s advokátní kanceláří Holec, Zuska a partneři, dle zadání Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, dokončila práci na komplexní právní analýze s názvem: „Studie proveditelnosti pro nastavení účetních a ekonomických standardů pro oblast sociálních služeb“. Studie je zaměřena zejména na vhodnost jednotlivých právních forem poskytovatelů sociálních služeb a na popis a zhodnocení variant nastavení účetních a ekonomických standardů pro financování sociálních služeb v České republice s důrazem na aplikaci zákona o veřejných zakázkách a pravidel veřejné podpory.

1 2 3 4 5