0

PUBLIKAČNÍ ČINNOST – VYDÁNÍ KOMENTÁŘE K ZÁKONU O VODOVODECH A KANALIZACÍCH V NAKLADATELSTVÍ C.H.BECK

Na konci července 2015 vydalo nakladatelství C.H. Beck první vydání Komentáře k zákonu o vodovodech a kanalizacích. Vedoucím kolektivu autorů Komentáře je partner advokátní kanceláře Mgr. Lukáš Nohejl, na přípravě Komentáře se vedle dalších autorů podílela i advokátka AKKN Mgr. Tereza Synáčková.

 

Zákon o vodovodech a kanalizacích je součástí právního řádu České republiky s účinností od 1. 1. 2002, v průběhu doby však jím založená právní úprava oblasti vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu doznala mnoha změn. Tyto změny přinesly jak přímé novelizace zákona o vodovodech a kanalizacích, tak novelizace a přijetí jiných právních předpisů včetně rekodifikace soukromého práva. K vyvíjející se právní úpravě vznikala postupně i rozhodovací praxe soudů, která posouvala výklad dále. Komentář výše naznačený vývoj zákona postihuje a zasazuje jej do rámce právního řádu ČR i EU, judikatury i výkladových stanovisek Ministerstva zemědělství. Komentář také upozorňuje na interpretačně problematická a nejednoznačná ustanovení zákona a snaží se i výklad těchto ustanovení podat jako ucelený a vnitřně logický a navazující.

Účelem Komentáře k zákonu o vodovodech a kanalizacích je sloužit jako užitečná pomůcka a průvodce vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací, odběratelů i orgánů veřejné správy a napomáhat odborné právní veřejnosti i širší laické veřejnosti při porozumění jednotlivým ustanovením zákona.

Mgr. Lukáš Nohejl v rámci přípravy komentáře čerpal mimo jiné z dlouholetého poskytování odborného právního poradenství, zastupování v řízeních a jiných právních služeb v oblasti vodárenství různým subjektům právních vztahů z oblasti vodárenství, včetně jednotlivých odběratelů- spotřebitelů i vlastníkům vodárenské infrastruktury i jejím provozovatelům z řad obcí i soukromých osob. Mgr. Nohejl je také členem právní komise Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky (SOVAK ČR). V rámci poskytování právních služeb se věnuje přednáškové činnosti z oboru vodárenství.

Na přípravě Komentáře se podílela advokátka AKKN Mgr. Tereza Synáčková, která se rovněž dlouhodobě věnuje problematice vodárenství a poskytování právních služeb v této oblasti.

Napsat komentář