0

ÚSPĚCH U ÚSTAVNÍHO SOUDU

Advokáti advokátní kanceláře Kaplan & Nohejl uspěli při zastupování klienta – otce u Ústavního soudu. Ústavní soud vydal dne  26.7.2016 nález č. I. ÚS 153/16 ve věci týkající se péče o nezletilé. Ústavní soud na základě ústavní stížnosti otce částečně zrušil rozhodnutí krajského soudu a v právní větě uvedl, že kritéria pro rozhodování o svěření dítěte do péče se analogicky uplatní i v případě rozhodování o styku. V tomto ohledu obecně platí, že řízení před soudy má být konáno, a přijatá opatření mají být činěna vždy v nejlepším zájmu dítěte (čl. 3 Úmluvy o právech dítěte). Pokud obecné soudy rozhodují o úpravě styku, nutno vycházet z toho, že právem obou rodičů je v zásadě stejnou měrou o dítě pečovat a podílet se na jeho výchově, s čímž koresponduje i právo samotného dítěte na péči obou rodičů, a tudíž je-li rozhodnutím soudu svěřeno do péče jednoho z rodičů, pak by tomuto dítěti mělo být umožněno stýkat se s druhým rodičem v takové míře, aby byl postulát rovné rodičovské péče co nejvíce naplněn. Takové uspořádání je zpravidla vždy v „nejlepším zájmu dítěte“, přičemž odchylky od tohoto principu musí být odůvodněny ochranou nějakého jiného, dostatečně silného legitimního zájmu, přičemž konkrétní skutečnosti, o něž se tento zájem opírá, musí být v daném řízení prokázány.

Text celého rozhodnutí je přístupný zde.

Napsat komentář