0

OZNÁMENÍ o změně sídla kanceláře

Vážení,

dovolujeme si tímto oznámit, že Kaplan & Nohejl, advokátní kancelář s.r.o., se stěhuje na novou adresu. Nově bude naše advokátní kancelář od 18. 11. 2019 sídlit na adrese Opletalova 1525/39, Praha 1 – Nové Město, 110 00.

Vezměte, prosím, na vědomí, že ode dne 11. 11. 2019 do dne 17. 11. 2019, bude provoz advokátní kanceláře z důvodu stěhování omezen a v této souvislosti bude zejména omezena naše dostupnost na e-mailu a pevných linkách. Proto, prosím, v naléhavých záležitostech kontaktujte vždy příslušného advokáta na jeho mobilním telefonu, a to i v případech, že jste již kancelář nebo příslušného advokáta kontaktovali e-mailem. Předejdete tak možným prodlevám s reakcemi na Vaše požadavky po dobu stěhování.

Děkujeme za Vaši trpělivost a pochopení a budeme se na Vás těšit od 18. 11. 2019 v nových prostorách.

 

Kaplan & Nohejl, advokátní kancelář s.r.o.

0

Z publikační činnosti: KOMENTÁŘ K ZÁKONU O VEŘEJNÝCH VÝZKUMNÝCH INSTITUCÍCH

Dne 21. 6. 2019 vychází v nakladatelství C. H. Beck první vydání komentáře k zákonu č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucí, který je výsledkem odborné tvůrčí činnosti partnera advokátní kanceláře Mgr. Tomáše Kaplana, a Mgr. Alžběty Sojkové.

Jedná se o ojedinělou publikaci komplexně se zabývající problematikou veřejných výzkumných institucí s přesahem do souvisejících právních předpisů, která má za cíl prostřednictvím výkladu zákonných ustanovení přispět ke snazší aplikaci zákona a lepší orientaci v předmětné problematice a otevřít odpovídající právní diskuzi.

Mgr. Tomáš Kaplan v rámci přípravy komentáře čerpal mimo jiné z dlouholetého poskytování odborného právního poradenství a jiných právních služeb veřejným výzkumným institucím.

 

0

Přelomové rozhodnutí ve věci přezkumu exekučního titulu v exekučním řízení

Naše advokátní kancelář dosáhla přelomového rozhodnutí u Ústavního soudu, které bylo vyhlášeno dne 10. 4. 2019, dotýkající se exekučních řízení a možnosti soudu přezkoumat exekuční titul z pohledu jeho protiústavnosti. Ústavní soud k naší ústavní stížnosti, kterou jsme podali za klienta, judikoval, že pokud jsou vymáhané úroky z prodlení na povinném nepřiměřeně vysoké a lze je považovat za protiústavní, mají obecné soudy povinnost částečně zastavit exekuční řízení. Podle rozhodnutí je třeba, aby obecné soudy poskytly ochranu majetku dlužníka (povinného) tak, že se výkon rozhodnutí v části týkající se nepřiměřené výše úroků zastaví, a zajistí tak spravedlivou rovnováhu při ochraně majetkové sféry dlužníka i věřitele. Ústavní soud tímto rozhodnutím nezakládá možnost exekučních soudů přezkoumávat věcnou správnost rozhodnutí, nýbrž dovozuje, že exekučním soudům přísluší zabývat se zásadními vadami exekučních titulů, k nimž mimo jiné patří rozpor exekučního titulu s ústavním pořádkem.  Toto rozhodnutí může zásadním způsobem ovlivnit do budoucna průběh exekučních řízení a námitky a právní obranu povinných.

Nálezem se ve svých článcích zabývaly, mimo jiné, tyto české zpravodajské portály:

Česká justice

ČT24

ihned.cz

Rozhovor s JUDr. Jitkou Oliberiusovou k nálezu – Deník N

Vyjádření Ústavního soudu zde.

Celý text nálezu dostupný zde.

 

0

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY- školící činnost kanceláře

Dne 1.10.2016 nabyl účinnosti zákon č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, kterým byly transponovány do českého právního řádu směrnice Evropského parlamentu a Rady. Tento nový zákon přináší rozsáhlé novinky v oblasti zadávání veřejných zakázek, a to nejen ve vztahu k metodice zákona a pojmosloví, ale i ve vztahu k průběhu a rozšíření typů zadávacích řízení. V návaznosti na nabytí účinnosti tohoto zákona advokátní kancelář pořádá školení pro své klienty, a to jak z pohledu zadavatele tak dodavatele. Advokátní kancelář vedle této přednáškové činnosti současně poskytuje své služby jako administrátor veřejných zakázek, kdy má mimo jiné rozsáhlé zkušenosti i se sektorovým zadáváním zakázek. V případě zájmu o přednáškovou činnost či jiné služby nás neváhejte kontaktovat.

1 2 3 4 5