0

SPLATNOST NÁJEMNÉHO U NÁJMU BYTU ČI DOMU DLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

V souvislosti s přijetím zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, došlo k významným změnám v právní úpravě nájmu, a to i pokud se jedná o otázku splatnosti nájemného u nájmu bytu či domu.

V zákoně č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku byla splatnost nájemného upravena pouze tak, že se nájemné hradí měsíčně pozadu a další úpravu splatnosti zákoník ponechal na nájemní smlouvě.

Nový občanský zákoník však obsahuje ustanovení § 2251, dle kterého se nájemné za nájem bytu či domu hradí předem na každý měsíc nájmu a musí být uhrazeno nejpozději do pátého dne příslušného platebního období, nebyl – li ujednán den pozdější. Ačkoliv je toto ustanovení v některých komentářích a článcích vykládáno tak, že lze splatnost smluvně jakkoliv upravit, z doslovného znění tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že může být dohodnuta splatnost nájmu pozdější, nikoliv však dřívější než pátý den daného měsíce. Nájemné na měsíc leden tedy musí být uhrazeno ze strany nájemce nejpozději do 5. ledna, dohodou lze stanovit pozdější splatnost nájmu např. 15. ledna, nikoliv však dřívější, např. 2. ledna.

Právní úprava nájmu a nájemních smluv se již od účinnosti nového občanského zákoníku řídí bez dalšího právní úpravou stanovenou v novém občanském zákoníku, tzn. na veškeré nájemní smlouvy se od 1.1.2014 aplikuje nový občanský zákoník a tedy i tato úprava splatnosti nájmu.

V případě, že nájemní smlouva k bytu či domu uzavřená před účinností nového občanského zákoníku obsahuje ustanovení o splatnosti nájemného, které odporuje úpravě v ustanovení § 2251 (tj. splatnost k datu dřívějšímu než je 5. den v měsíci), použije se úprava dle tohoto ustanovení, tj. nájemné musí být uhrazeno nejpozději pátý den v daném měsíci, na které je nájemné hrazeno.

Pronajímatel tak není oprávněn požadovat platbu nájemného dříve než pátý den v měsíci platebního období a nájemce není povinen nájemné hradit před jeho splatností a nedostává se do prodlení s úhradou nájemného.

Tato právní úprava se použije i na zálohy nebo náklady na služby hrazené spolu s nájemným.

Mgr. Lenka Zbytovská

Napsat komentář