0

PRÁVO NEZBYTNÉ CESTY – OMEZENÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA V SOUKROMÉM I VEŘEJNÉM ZÁJMU

Institut nezbytné cesty je upraven v ustanovení § 1029 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odbornou i laickou veřejností nazývaného “nový občanský zákoník”, který je účinný od 1. ledna 2014.

Institut nezbytné cesty slouží k zajištění řádného hospodaření vlastníka nemovité věci, která není dostatečně spojena s veřejnou cestou, a to tak, že vlastník pozemku či pozemků, nebo případně vlastníci pozemků, po kterých nezbytná cesta má vést, povolí nezbytnou cestu přes svůj pozemek/pozemky ve prospěch vlastníka nemovitosti, který nemá ke svému majetku dostatečný přístup, tedy bude uzavřena smlouva mezi dotčenými vlastníky nemovitostí, nebo, v případě, že není dohoda mezi vlastníky možná, může nezbytnou cestu povolit soud, a to i jako služebnost. Oba způsoby zajištění nezbytného přístupu jsou za náhradu, neboť se přinejmenším právně, ale často i fakticky, jedná o omezení vlastnického práva vlastníka pozemku, na kterém je nezbytná cesta povolena.

Splnění podmínek pro podání návrhu na povolení nezbytné cesty nezávisí jen na faktické možnosti užívat přístup k pozemku, ale vlastník pozemku, který nemá řádný přístup k veřejné cestě (silnice, veřejně přístupná účelová komunikace), má právo na to, aby jeho právo bylo zakotveno a upraveno, a to buď smluvně, nebo v soudním rozhodnutí.

Nejčastěji bude právo nezbytné cesty povoleno, resp. zřízeno jako služebnost, tedy jako věcné právo zapsané v katastru nemovitostí, a to i pro budoucí vlastníky. Není to však jediný způsob realizace tohoto právního institutu, z tohoto důvodu není nezbytná cesta zařazena v rámci nového občanského zákoníku do právní úpravy týkající se věcných břemen, tedy ustanovení § 1257 a následující občanského zákoníku.

Náklady na zřízení nezbytné cesty hradí ten, v jehož prospěch byla cesta povolena. Zákon upravuje případy, kdy nelze nezbytnou cestu povolit, byť jsou splněny všechny ostatní podmínky. Zejména se hodnotí potenciální škoda na povinném pozemku nebo příčina vzniku nedostatku přístupu na pozemek žadatele.

Zákon dále upravuje zánik práva nezbytné cesty, především z důvodu pozbytí jeho nezbytnosti.

Uplatnění práva nezbytné cesty slouží jak soukromým účelům, tj. umožní přístup k pozemku vlastníku, který nezapříčinil nemožnost spojení s veřejnou cestou, ale má i veřejnoprávní aspekt, neboť vlastník takového pozemku musí vykonávat své vlastnické právo v souladu s právními předpisy, zejména Listinou základních práv a svobod a jejím článkem 11, které lze shrnout pod obecnou poučku “vlastnictví zavazuje”.

Mgr. Helena Hejsková

Napsat komentář