0

POSTIŽENÍ MZDY NEBO JINÉHO PŘÍJMU MANŽELA POVINNÉHO V RÁMCI EXEKUČNÍHO ŘÍZENÍ

Vzhledem k minimální úspěšnosti vymožení dlužných částek v rámci exekučních řízení (úspěšnost se v rámci České republiky údajně pohybuje pouze v řádu jednotek procent), se exekutoři snaží postihnout různými způsoby co největší rozsah majetku, ze kterého by bylo možné uspokojit oprávněné. Jednou z možností je postižení mzdy nebo jiného příjmu manžela povinného, což má však svoje zákonné limity.

 

Do 31.12.2012 nebylo možné v rámci výkonu rozhodnutí nebo exekučního řízení postihnout mzdu manžela povinného, a to bez výjimky (viz. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.6.2005, sp. zn.: 20 Cdo 1642/2004). Od 1.1.2013 (tj. od nabytí účinnosti zákona č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony) je možné postihnout mzdu manžela povinného v rámci výkonu rozhodnutí nebo exekučního řízení za podmínek uvedených v § 262a odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.“). V této souvislosti je nutné zmínit, že dle aktuální rozhodovací praxe soudů a rovněž dle odborné literatury se na exekuční řízení zahájená před 1.1.2013 použijí dosavadní znění právních předpisů, tj. v exekučních řízeních, ve kterých došel exekuční návrh exekutorovi do 31.12.2012, není možné postihnout mzdu manžela za žádných okolností.

Dle § 262a odst. 2 o.s.ř. výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy manžela povinného lze nařídit tehdy, jde-li o vydobytí dluhu, který patří do společného jmění manželů. Z uvedeného ustanovení tak vyplývá, že postihnout mzdu manžela povinného lze pouze v případě, že dluh, který je vymáhán, patří do společného jmění manželů. Jaké dluhy (závazky) tvoří společné jmění manželů je uvedeno v § 710 zákona č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku (do 31.12.2013 v § 143 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku).

Obranou proti exekučnímu příkazu, který nezákonně postihuje mzdu manžela povinného, je podání návrhu na zastavení exekuce, popř. návrhu na částečné zastavení exekuce, a to dle § 268 odst. 1 písm. h) o.s.ř. ve spojení s § 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech (dále jen „exekuční řád“). V této souvislosti je nutné upozornit, že návrh na zastavení exekuce v rámci exekučního řízení musí být podán v souladu § 55 odst. 1 exekučního řádu ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy se povinný dozvěděl o důvodu zastavení exekuce.

Pokud bude vydán exekuční příkaz, který bude postihovat mzdu manžela povinného v rozporu s právními předpisy, může se povinný domáhat vůči exekutorovi dle § 32 exekučního řádu náhrady škody. Pokud dojde ke zrušení či změně takového exekučního příkazu pro nezákonnost může se povinný domáhat i náhrady škody po státu dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Závěrem lze tedy shrnout, že pokud bylo exekuční řízení zahájeno do 31.12.2012 není možné v rámci takového řízení postihnout mzdu nebo jiný příjem manžela povinného. Pokud bylo exekuční řízení zahájeno po tomto datu, je potřeba zkoumat, zda jsou splněny podmínky uvedené v § 262a odst. 2 o.s.ř., tj. zejména, zda závazek patří do společného jmění manželů. Pokud by byl vydán exekuční příkaz, který by nezákonně postihoval mzdu manžela povinného, povinný by mohl podat návrh na zastavení exekuce a dále by mohl uplatnit vůči exekutorovi, popřípadě i vůči státu, nárok na náhradu škody.

Mgr. Kateřina Kociánová

Napsat komentář