0

NOVELA ZÁKONA O SOUDNÍCH POPLATCÍCH – ROZŠÍŘENÍ SUBJEKTŮ OSVOBOZENÝCH OD SOUDNÍHO POPLATKU

Nepříliš diskutovanou novelou č. 335/2014 Sb., došlo k drobné, nicméně pro některé subjekty poměrně významné, změně zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích (dále jen „zákon“).

K §11 zákona, upravujícího osvobození od soudních poplatků, bylo doplněno písm. u), kterým byl okruh subjektů osvobozených od soudního poplatku ve věcech veřejných rejstříků dočasně rozšířen o:

  • spolky
  • odborové organizace a mezinárodní odborové organizace
  • organizace zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů a jejich pobočné organizace
  • nadace, nadační fondy
  • ústavy a obecně prospěšné společnosti

Výše uvedeným subjektům zvažujícím změny zapsaných údajů, nebo transformaci či likvidaci lze proto doporučit provést tyto procesy co nejdříve, dokud předmětné zákonné osvobození trvá.

Na tuto skutečnost upozorňujeme zejména v souvislosti s tím, že předmětná novela má omezenou dobu platnosti na 18 měsíců ode dne její účinnosti, proto ke dni 30. 6. 2016 budou řízení ve věci veřejných rejstříků veškerých výše uvedených subjektů znovu zpoplatněny dle položky 11 sazebníku, a to následovně:

  • prvozápis nebo změna zapsaných údajů u spolku – 1.000,- Kč za každý návrh
  • prvozápis ostatních osob do veřejného rejstříku – 6.000,- Kč za každý návrh

(s výjimkou akciové společnosti nebo spolku)

  • změna zapsaných údajů ostatních osob do veřejného rejstříku – 2.000,- Kč za každý návrh

Pro úplnost dodáváme, že poplatky ve věcech veřejných rejstříků u obchodních korporací jsou nadále v dosavadní výši.

Mgr. Barbora Fučíková

Napsat komentář