0

EVIDENCE PŘESTUPKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

Dne 27.10.2014 odsouhlasila vláda ČR společný návrh ministerstva spravedlnosti a ministerstva vnitra na zavedení evidence přestupků, jakožto nástroje pro postih méně závažných protiprávních jednání (dále jen “vládní návrh“), a to zejména s ohledem na posuzování tzv. spolehlivosti osob v případech vydávání veřejnoprávních oprávnění pro určitou činnost nebo pro hodnocení osoby pachatele v případech posuzování, zda vedl řádný život či nikoliv (zejména se tedy týká podmíněných výkonů trestů dle ustanovení § 48 odst. 4 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Vládní návrh evidence přestupků reaguje na současný stav v České republice, kdy je evidence přestupků spíše výjimkou. Avšak ani tento návrh nepokrývá komplexně oblast přestupků, a omezuje se pouze na vybrané přestupky podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tedy na přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a přestupky proti majetku, a dále na přestupky, které mají vliv na posuzování spolehlivosti osoby dle zvláštních zákonů, např. zkoumání spolehlivosti nezbytné pro vydání zbrojního průkazu nebo zbrojní licence dle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních). Vedle vymezení přestupků, jichž se bude evidence týkat, obsahuje vládní návrh také varianty určení počtu přestupků, který bude relevantní pro zpřísnění sankce, doby přestupkové recidivy a způsobu určení zpřísnění sankce. Preferovaná varianta konečné podoby zákonné úprava počítá s variantou opakovaného spáchání přestupku, tj. již při druhém opakovaném jednání bude pachateli uložena zpřísněná sankce, a to za předpokladu, že se tohoto opakovaného jednání dopustí v posledním jednom roce od okamžiku prvního spáchání přestupku. V takovém případě dojde k navýšení horní hranice sazby sankce za konkrétní přestupek o jednu polovinu. Avšak i při opakovaném spáchání daného přestupku může být pachateli uložena sankce pod její horní hranicí, vždy záleží na konkrétním posouzení daného případu správním orgánem.

Více k evidenci přestupků lze nalézt v článku Mgr. Alžběty Sojkové a Mgr. Tomáše Kaplana  na stránkách EPRAVO.CZ

Napsat komentář