0

NOVELA ZÁKONA O ELEKTRICKÝCH KOMUNIKACÍCH

Zákon č. 107/2005 Sb., o elektronických komunikacích, stanovuje podmínky pro podnikání v oblasti elektronických komunikací, tj. zejména podmínky pro poskytování služeb kabelové televize a mobilních zemských sítí. Současně byl tímto zákonem zřízen Český telekomunikační úřad, který má pravomoc řešit spory vzniklé v souvislosti s poskytováním služeb elektronických komunikací a má dbát o ochranu spotřebitelů v této oblasti.

Zákon o elektronických komunikacích upravuje také náležitosti smluv o poskytování služeb elektronických komunikací, tj. typicky smluv s operátory, s poskytovateli internetu či kabelové televize, přičemž právě v tomto ohledu došlo k novelizaci zákonem č. 258/2014 Sb., a to ke dni 4.12.2014.

Dle novelizované verze zákona o elektronických komunikacích je poskytovatel služeb nyní povinen 1 měsíc před účinností změny smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací tuto informaci o změně uveřejnit na svých internetových stránkách a ve všech provozovnách a dále je povinen informovat samotného zákazníka o tom, že dojde ke změně smlouvy, nikoliv však o tom, k jaké konkrétní změně dojde, jak tomu bylo před novelou zákona. Zákazníkovi pak nezbyde nic jiného, než listovat rozsáhlými smlouvami a porovnávat texty smluvních podmínek, aby se dozvěděl, k jaké konkrétní změně došlo.

V případě, že se bude jednat o podstatnou změnu smlouvy o poskytování elektronických komunikací, která by vedla ke zhoršení postavení účastníka, je poskytovatel povinen informovat o této změně prokazatelným způsobem, a to způsobem, jakým je zasíláno vyúčtování služeb. Současně by měl poskytovatel informovat o možnosti ukončení smlouvy. Problémem však je, že oproti předchozímu znění zákona, kdy bylo doslovně vyjmenováno, co je podstatnou změnou smlouvy, dnes zákon toto neupravuje a zřejmě záleží na zvážení poskytovatele, zda se jedná o podstatnou změnu vedoucí ke zhoršení postavení zákazníka či nikoliv. Nutno podotknout, že některé změny smlouvy nemusí zhoršovat postavení účastníka smlouvy, avšak přesto nemusí být pro účastníka žádoucí. Otázkou také je, jak by byl posuzován případ, kdy např. operátor navýší cenu paušálních služeb, avšak současně poskytne zákazníkovi volné minuty či jiný bonus. V takovém případě si lze lehce představit, že operátor bude tvrdit, že se nejedná o podstatnou změnu, která by zhoršovala postavení účastníka smlouvy a že zákazník nebyl oprávněn smlouvu ukončit.

Novela dále přinesla větší riziko pro podnikatele, kdy v případě smluv uzavíraných na dálku, tj. telefonicky či prostřednictvím internetu, nemusí poskytovatel služeb informovat podnikatele o změně smlouvy, o jejím automatickém prodloužení a ani o možnosti výpovědi této smlouvy. Podnikatelé tak musí být velmi opatrní při telefonických rozhovorech, aby nedošlo k odsouhlasení změny služeb, neboť by o této změně nebyli dále informováni a mohlo by např. dojít k navýšení ceny služeb, aniž by si tuto skutečnost při telefonickém hovoru uvědomili.

Proti novele se ohradil Český telekomunikační úřad, neboť novela je zjevně v rozporu s evropskými směrnicemi, když neumožňuje odstoupení od smluv o poskytování služeb elektronických komunikací při jakékoliv změně bez sankcí.

Mgr. Lenka Zbytovská

Napsat komentář