0

ZAMĚSTNAVATELÉ JSOU S ÚČINNOSTÍ OD 1.4.2013 POVINNI UZAVŘÍT PÍSEMNOU SMLOUVU O PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽBÁCH

Zákonem č.373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách byla mimo jiné provedena nová úprava poskytování pracovnělékařských služeb, kterými se rozumí provádění pracovnělékařských prohlídek za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání, posudková péče, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání, školení poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích, které je zaměstnavatel povinen zajišťovat pro zaměstnance a uchazeče o zaměstnání. Nová úprava nahrazuje úpravu závodní preventivní péče a přináší pro zaměstnavatele nové povinnosti.

S účinností od 1.4.2013 je tak každý zaměstnavatel povinen mít uzavřenou písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s jejich poskytovatelem, a to v rozsahu odpovídajícím charakteru činnosti prováděné zaměstnavatelem. Zaměstnanci a uchazeči o zaměstnání jsou povinni se ve stanovených případech podrobit lékařské prohlídce, a to u poskytovatele pracovnělékařských služeb, s kterým má zaměstnavatel uzavřenou smlouvu. Další změny vyplývající pro zaměstnavatele z tohoto zákona v oblasti zdravotní péče o zaměstnance, z nichž nejvýraznějšími jsou zejména změny v úhradách vstupních lékařských prohlídek uchazeče o zaměstnání, se kterým byl uzavřen pracovní poměr, dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, přičemž takové prohlídky hradí až na výjimky zaměstnavatel, jsou účinné již od 1.4.2012.

Mgr. Tereza Synáčková

Napsat komentář