0

K PORUŠENÍ GENERÁLNÍHO INHIBITORIA DLE EXEKUČNÍHO ŘÁDU ÚČINNÉHO DO 1. 11. 2009

Nejvyšší soud České republiky rozhodl rozsudkem ze dne 9. 3. 2011, sp. zn. 31 Cdo 4545/2008 o některých důsledcích porušení generálního inhibitoria podle exekučního řádu účinného do 1. 11. 2009.

Nejvyšší soud se v rozhodnutí zabýval důsledky absolutní neplatnosti právního úkonu povinného pro porušení generálního inhibitoria (předjímaný ustanovením § 44 odst. 7 exekučního řádu ve znění účinném do 1. 11. 2009). Nejvyšší soud došel k závěru, že účinky generálního inhibitoria se neprosazovaly bez dalšího pouhým doručením usnesení o nařízení exekuce povinnému, nýbrž (jen) ve spojení se stavem exekučního řízení. Dále Nejvyšší soud v rozhodnutí uvedl, že by sankcí absolutní neplatnosti nemohly být postiženy dispozice povinného s majetkem podléhajícím účinkům nařízené exekuce, jestliže usnesení o nařízení exekuce (vůbec) nenabylo právní moci. S úkony povinného, porušujícími v době, kdy byly učiněny, generální inhibitorium, nelze pojit sankci absolutní neplatnosti i poté, co po pravomocném nařízení exekuce proběhne exekuce (v závislosti na podobě exekučních příkazů vydaných soudním exekutorem) úspěšně (vymožením pohledávky oprávněného) způsobem nepostihujícím majetek, jehož se předmětný právní úkon týkal, nebo jestliže následně (i po porušení zákazu formulovaného generálním inhibitoriem) došlo k zastavení exekuce proto, že povinný po pravomocném nařízení exekuce uspokojil oprávněného mimo exekuci (jinak řečeno, dojde-li k zastavení exekuce, aniž byl exekucí postižen majetek s nímž povinný nakládal v rozporu s generálním inhibitorem, považují se úkony, jimiž povinný s tímto majetkem nakládal za trvání exekuce, za platné).

Tam, kde oprávněný, případně přihlášení věřitelé, se svým nárokem v exekuci uspěje bez zřetele k tomu, že povinný s částí svého majetku nakládal v rozporu s generálním inhibitoriem (pohledávka oprávněného, potažmo přihlášených věřitelů, je uspokojena z jiného exekucí postiženého majetku povinného), není na místě dovozovat i poté absolutní neplatnost takového právního úkonu povinného ve smyslu § 44 odst. 7 exekučního řádu ve znění do 1. 11. 2009.

Napsat komentář