Vodovody a kanalizace

Advokáti naší advokátní kanceláře mají dlouholeté zkušenosti se zastupováním klientů v oblasti vodárenství, tj. oblasti upravené zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění a dalšími prováděcími právními předpisy, zejména vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb.

Našim klientům nabízíme komplexní právní servis a poradenství v otázkách vztahujících se k:

  • vlastnictví vodárenské infrastruktury,
  • provozování vodárenské infrastruktury
  • výstavby, oprav a údržby vodovodů a kanalizací
  • působnosti orgánů územních samosprávných celků a správních úřadů na úseku vodovodů a kanalizací
  • právních auditů a due diligence v oblasti vodárenství
  • zastupování v soudních řízeních týkajících se zejména činností souvisejících s provozováním vodárenské infrastruktury