Soudní spory a rozhodčí řízení

Naše advokátní kancelář zastupuje pravidelně klienty v soudních sporech a to jak v soudních sporech vedených před řádnými soudy tak v rozhodčích řízeních vedených před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky či jinými rozhodčími soudy a rozhodci podle zákona č. 216/1994 Sb. , o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů v platném znění. Naši advokáti mají dlouholetou zkušenost při poskytování právních služeb podle zákona č. 99/1963 Sb. , občanského soudního řádu v platném znění. V rámci zastupování v soudních a rozhodčích řízeních uplatňujeme práva našich zejména v obchodněprávních a občanskoprávních sporech, ale také v řízeních vzniklých z pracovněprávních či rodinněprávních vztahů. Protože rozsáhlou část naší agendy tvoří také organizace a administrace veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, zastupujeme také zadavatele a uchazeče v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a v navazujících sporech vedených podle zákona č. 150/2002 Sb. , soudního řádu správního v platném znění.
Ve výše uvedených řízeních postupujeme vždy tak, aby práva a oprávněné zájmy našich klientů byla chráněna co nejefektivněji a co nejrychleji tak, aby dosažený úspěch v soudním či rozhodčím řízení měl pro klienta faktický význam a aby také vymohl nároky, které mu vzniknou na základě soudního či rozhodčího řízení. Za tímto účelem také spolupracujeme s několika exekutory, ve spolupráci s kterými zajišťujeme výkon rozhodnutí v případech, že povinný subjekt své povinnosti nesplní dobrovolně.